Chris & JetGevelrestauratie en renovatie van een negentiende-eeuwse burgerwoning.

Erker, kroonlijsten, leien, ... waren dringend aan restauratie toe. Op basis van een goed onderbouwd dossier besliste de stad Gent hierin tegemoet te komen door toekenning van een ‘subsidie voor de gevelrestauratie van een niet-wettelijk beschermd merkwaardig gebouw’. Daartegenover stond het volledig opmeten en in kaart brengen van de gevel. Vakmanschap en liefde voor het ambacht waren de sleutels tot een succesvolle restauratie, in het bijzonder van de erker.

Ter verbetering van de woonkwaliteit wordt het interieur gefaseerd gerenoveerd. Zonder het historische karakter van het huis aan te tasten is de benadering hedendaags.
De badkamer bevindt zich achter een open rondboog in de indrukwekkende trappenzaal. Om redenen van privacy in de badkamer moet de boog gesloten worden, echter zonder afbreuk te doen aan het open karakter ervan in de trappenzaal. De oplossing bestaat uit een glazen wand op afstand achter de boogwand geplaatst. Het glas wordt getextureerd om eenheid te verkrijgen met het overige glas in de trappenzaal. Dit brengt tevens een bijzondere breking van licht en schimmen met zich mee.

Gent, 2003
ar. Architectenbureau Serck
foto’s © BLA