DISLAIMER


In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website en alle onderliggende pagina’s aan u aanbieden.
Intellectueel eigendom
Creativiteit verdient bescherming. Dat geldt ook voor onze website en de inhoud ervan. Dergelijke bescherming wordt geboden door het intellectueel eigendomsrecht en heeft betrekking op alle partijen, d.w.z. architectenbureau Serck en derde partijen. Inhoud betekent in zeer brede zin foto’s, video’s, audio, tekst, ideeën, tekeningen, artikels, enz.

Het gebruik van de inhoud op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van architectenbureau Serck is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij architectenbureau Serck.

Geen garantie op juistheid
Architectenbureau Serck streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze inhoud te wijzigen, verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Architectenbureau Serck aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 
Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van architectenbureau Serck op deze pagina.

Laatste update: 04/09/2018