Dexia


Het ontbreken van specifieke stedenbouwkundige voorschriften voor het bouwterrein in combinatie met de bestaande uitbreidingsplannen van het Vlaams Gewest voor het rondpunt Volhardingslaan – Kortrijksesteenweg, leidden tot een complex stedenbouwkundig kader. Naast de stedenbouwkundige context werd de inplanting van de nieuwbouw ook bepaald door aanwezige erfdienstbaarheden.

Het ruimtelijk concept is geënt op de specifieke eigenheid van de bouwplek. Deze wordt gekenmerkt door een dubbelzinnige schaal: enerzijds door de aanwezigheid van kleinschalige woningen, anderzijds door de verkeersinfrastructuur met gewestelijk belang (Volhardingslaan). Er is geopteerd het gebouw te ontdubbelen in twee bouwvolumes: een hoger langs de Volhardingslaan en een tweede, lager volume, dat aansluiting zoekt bij de kleinschalige bebouwing langs de Kortrijksesteenweg. De oriëntatie, de diverse verkeersassen, de morfologie van de omgevende bebouwing, de nederzettingstructuur van Deinze en het (voetgangers)traject tussen de verschillende attractiepolen hebben - in balans met de beschikbare ruimte - de omvang en inplanting van de bouwvolumes bepaald.

Het gelijkvloers wordt ingenomen door de bank en vormt een sokkel die het belang van de functie uitgesproken weergeeft. Op verdieping -1 scharen zich rond een ruime en heldere patio aanvullende bankfuncties. De bovenverdiepingen worden ingenomen door diverse woongelegenheden. De kleinschaligheid van het wonen wordt gerespecteerd door het versnijden van de hoofdvolumes. De circulaties tussen de appartementen zijn in de buitenlucht gerealiseerd als ‘straten’ die naar de individuele woningen leiden. De gelaagde gevels brengen de massieve bouwvolumes op schaal van de stedenbouwkundige context.


Deinze, 2009
ar. bilquin serck architecten
ir. stab. P. de Muynck
ir. tech. Erbeko
foto’s © K. Daem