Kerk Ronsele


De parochiekerk Sint- Gangulfus in Ronsele dateert van 1665. De kerk, een barok geïnspireerde zaalkerk met een rechthoekig schip van vier traveeën en een smaller koor, opgetrokken in baksteen met natuursteenelementen en bekroond met een zeshoekige dakruiter, werd tijdens de eerste wereldoorlog zwaar beschadigd en onbruikbaar. De oorlogsschade noodzaakte tot een bijna volledige herbouw van de kerk. De heropbouw verliep onder leiding van provinciaal bouwmeester Valentin Vaerwyck naar het model van de oorspronkelijke kerk.

In 2017 werd Architectenbureau Serck geraadpleegd door de kerkfabriek voor de restauratie van de dakbedekking in natuurleien. Naar aanleiding hiervan werd op vraag van de opdrachtgever in de eerste helft van 2018 een beheersplan opgemaakt zodat de kerkfabriek voor de restauratie beroep kon doen op een erfgoedpremie.

Aansluitend op het beheersplan werd een partiële dakrestauratie uitgevoerd.

Inventaris Onroerend Erfgoed (ID 33742)

Ronsele, 2018
Architectenbureau Serck
© L. Van de Capelle, Archief Zomergem & Koninklijk Instituut voor het kunstpatrimonium (historische foto’s)